• Spôsoby úhrady školských poplatkov

  •  

    

   Školské poplatky

    

    Úhrada cez Internet banking, alebo poštovou  poukážkou 

   IBAN: SK72 0900 0000 0050 5204 3208

   Školské poplatky sa hradia mesačne, alebo štvrťročne. Možno ich zaplatiť aj za dlhšie obdobie, alebo za celý školský rok. Výšku školských poplatkov Vám oznámi triedny učiteľ Vášho dieťaťa.

   Pri každej platbe treba uviesť : 

   Správa pre príjemcu :                                                              meno a priezvisko žiaka                                                                                                                                      TO a názov triedy / napr. Xoaňáčik 2 /  alebo  HO a názov výučby / klavír, spev, alebo obe /                                                                                   alebo kombinácia TO a názov triedy  + HO a názov výučby 

   Variabilný symbol :                                                                 uvediete číslo, pridelené školou / od triedneho učiteľa /

   Špecifický symbol :                                                                                uvediete obdobie, za ktoré sa platba uhrádza                                                                                                      /napr. za mesiac september : 092021, alebo za dlhšie obdobie napr. 9-112021/

   Dotovaná výučba: nižšie školské poplatky                                                                                                Štát prispieva normatívnym príspevkom na výučbu žiakov vo veku od 6 do 25 rokov, ak zákonný zástupca žiaka poskytne Súkromnej ZUŠ XOANA písomný Súhlas o udelení dotácie na jeden školský rok.                                                                                                                                                       Dotovaní žiaci majú súrodeneckú zľavu zo školských poplatkov. 

   Nedotovaná výučba: vyššie školské poplatky                                                                                    Štát neprispieva normatívnym príspevkom na výučbu žiakov do 5,5 roka a tiež v prípade žiakov od 6 rokov do 25 rokov, ak zákonný zástupca žiaka neposkytne Súkromnej ZUŠ XOANA písomný Súhlas o udelení dotácie na jeden školský rok.                                                                                                       Nedotovaní žiaci nemajú súrodeneckú zľavu zo školských poplatkov. 

    Dištančná výučba              

                                                       Školské poplatky sa hradia v rovnakej výške určených mesačných poplatkov. Ak sa zákonný zástupca dostane počas karantény do hmotnej núdze, môže požiadať o zníženie školských poplatkov.  

   Vrátenie školských poplatkov                

                                                                                     Ak žiak ukončí štúdium predčasne počas školského roka a má predplatené školské poplatky, ktoré časovo nevyčerpal, tieto sa automaticky vrátia zákonnému zástupcovi na jeho účet.

   Odpustenie školských poplatkov             

     Môžete požiadať vtedy, ak Vaše dieťa vymeškalo vyučovanie celý 1 mesiac bez prerušenia. Do tohto času sa počítajú prípadné jesenné, alebo zimné a aj jarné prázdniny. Zákonný zástupca je povinný odôvodniť vymeškanie vyučovania žiaka, prípadne predložiť lekárske potvrdenie, alebo iné potvrdenia / napr. strata zamestnania, rozvodové konanie, poberanie dávok v hmotnej núdzi /. O tejto možnosti a podaní žiadosti sa môžete informovať u triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, alebo v kancelárii školy.

    

   Tanečný  odbor

   Tanečno - pohybové kurzy od 3 do 5 rokov

    

   Tanečný Xoaňáčik 1 pre 3 - 4 ročné deti

   Tanečný Xoaňáčik 2 pre 4 - 4,5 ročné deti

    

    Xoaňáčik 1, Xoaňáčik 2                           14,- € mesačne

    Súrodenecká zľava                                  12,- € mesačne

    

    

   Prípravné štúdium

   Tanečný Xoaňáčik 3 pre 5 - 5,5 ročné deti

   Tanečná a hudobná prípravka od 6 do 7 rokov

    Nedotovaná výučba                                 20,- € mesačne

    Súrodenecká zľava                                  18,- € mesačne

    

   Dotovaná výučba                                    16,- € mesačne

   Súrodenecká zľava                                 14,- € mesačne

    

    

   Baletná prípravka pre 4 - 5,5 ročné deti

   Nedotovaná výučba                                20,- € mesačne

   Súrodenecká zľava                                 18,- € mesačne

    

   Dotovaná výučba                                    16,- € mesačne

   Súrodenecká zľava                                 14,- € mesačne

    

    

    

    

    

    

   Tanečný  odbor

    

   Základné štúdium do 25 rokov

    

    

   Baletná akadémia  od 6 rokov

   Dotovaná výučba                                    16,- € mesačne

    

   Súrodenecká zľava                                 14,- € mesačne

   Nedotovaná výučba                                25,- € mesačne

    

    

    

    

   Tanečný odbor  od 7 rokov

   Dotovaná výučba                                    16,- € mesačne

   Súrodenecká zľava                                 14,- € mesačne

   Nedotovaná výučba                                25,- € mesačne

    

    

    

   Tanec vo viacerých tanečných triedach

   Dotovaná výučba                                   16,- € mesačne

   Súrodenecká zľava                                14,- € mesačne

   Nedotovaná výučba                               30,- € mesačne

    

    

    

   Tanec v rámci ŠKD v ZŠ

   Dotovaná výučba                                     8,- € mesačne

   ŠKD v ZŠ + SZUŠ XOANA                     16,- € mesačne

    

    

    

   Nedotovaná výučba                               10,- € mesačne

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Hudobný odbor

     Spev, Hra na klavír

    

   Prípravné štúdium

   Prípravné štúdium od 4 do 7 rokov

   Dotovaná výučba                                   16,- € mesačne

    

   Súrodenecká zľava                                14,- € mesačne

    

   Nedotovaná výučba                               25,- € mesačne

   Súrodenecká zľava                                23,- € mesačne

    

        Čarovný kufrík

           Hudobná a dramatická prípravka od 5 do 7 rokov

    Dotovaná výučba                                   16,- € mesačne

    

    

   Súrodenecká zľava                                14,- € mesačne

    

    

    Nedotovaná výučba                               18,- € mesačne

    

    

   Súrodenecká zľava                                16,- € mesačne

    

    

    

    

   Základné štúdium do 25 rokov

    

    Dotovaná výučba                                   17,- € mesačne

    

    

    Súrodenecká zľava                                15,- € mesačne

    

    

    

    

    

    

    Nedotovaná výučba                               30,- € mesačne

    

    

    Nedotovaná výučba 1 x týždenne        25,- € mesačne

    

     

   Spev + Hra na klavír

    Dotovaná výučba                                   27,- € mesačne

    

    

    Súrodenecká zľava                                25,- € mesačne

    

    Nedotovaná výučba                               60,- € mesačne

    

    

    

    

    

    

   Hudobný  + Tanečný odbor

    

   Kombinácie školských poplatkov

    

   Hudobný odbor + Baletná akadémia

   Dotovaná výučba                                   33,- € mesačne

   Nedotovaná výučba                               55,- € mesačne

    

    

     Hudobný odbor + Tanečný odbor

    Dotovaná výučba                                   22,- € mesačne

    

    

   Súrodenecká zľava                                20,- € mesačne

    

    

   Nedotovaná výučba                               35,- € mesačne

    

    

    

    

     Spev + Hra na klavír + Tanečný odbor

   Dotovaná výučba                                   32,- € mesačne

    

    

   Súrodenecká zľava                                30,- € mesačne

    

    

    

    

    

   Individuálna príprava na prijímacie skúšky

           na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania

    Súkromná hodina                                    20,- € / 60 min.

    

   1 hodina

    Žiaci SZUŠ XOANA                                  10,- € / 60 min.

    

    

    

    

    

  • Kurzy pre deti od 3 do 5 rokov - štátom nedotovaná výučba

  •  

   Tanečný Xoaňáčik 1 (3 - 4 ročné deti) 

   Xoaňáčik 1 

   14,- € mesačne 

   Súrodenci 

   12,- € mesačne 

    

   Tanečný Xoaňáčik 2 (4 - 4,5 ročné deti) 

   Xoaňáčik 2 

   14,- € mesačne 

   Súrodenci 

   12,- € mesačne 

    

   Tanečný Xoaňáčik 3 (5 - 5,5 ročné deti) 

   5-ročné nedotované deti 

   18,- € mesačne 

   Súrodenci 

   16,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Baletná príprava (4 - 5,5 ročné deti) 

   4 - 5-ročné nedotované deti 

   20,- € mesačne 

   Súrodenci 

   18,- € mesačne 

   1 x týždenne 

   14,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Hudobno-dramatická príprava (5 - 6 ročné deti) 

   5-ročné nedotované deti 

   18,- € mesačne 

   Súrodenci 

   16,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Kombinácia: tanec a baletná príprava 

   4 - 5-ročné nedotované deti

   Xoaňáčik (1 x 45minút) + Baletná príprava (1 x 45 minút) 

   28,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti

   Xoaňáčik (2 x 45minút) + Baletná príprava (1 x 45 minút) 

   16,- € mesačne 

    

   Kombinácia: tanec a hudobno-dramatická príprava (5 - 6 ročné deti) 

   5-ročné nedotované deti 

   18,- € mesačne 

   5,5-ročné dotované deti 

   16,- € mesačne 

    

   Kombinácia: tanec a gymnastický klub Elán Prievidza 

   5-ročné nedotované deti

   Xoaňáčik (2 x 45minút) + Gymnastika (1 x týždenne) 

   33,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti

   Xoaňáčik (2 x 45minút) + Gymnastika (1 x týždenne) 

   31,- € mesačne 

  • Tanečný a Literárno-dramatický odbor / od 6 do 25 rokov

  •  

   Prípravné štúdium ZUŠ / 6 ročné deti /

   I.stupeň základného štúdia ZUŠ / od 7 do 14 rokov /

   II. stupeň základného štúdia ZUŠ / od 15 do 25 rokov /

    

   Dotovaní žiaci 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Nedotovaní žiaci 

   25,- € mesačne 

   Súrodenci 

   23,- € mesačne 

    

   Baletná akadémia (6 - 25 rokov)

   Dotovaní žiaci 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Nedotovaní žiaci 

   25,- € mesačne 

   Súrodenci 

   23,- € mesačne 

    

  • Hudobný odbor / od 5 do 25 rokov

  •  

   Prípravné štúdium ZUŠ / 6 ročné deti /

   I.stupeň základného štúdia ZUŠ / od 7 do 14 rokov /

   II. stupeň základného štúdia ZUŠ / od 15 do 25 rokov /

    

   Dotovaní  žiaci: 

   2 x týždenne 

   17,- € mesačne 

   1 x týždenne 

   15,- € mesačne 

   Súrodenci 

   15,- € mesačne 

    

   Nedotovaní  žiaci: 

   2 x týždenne 

   30,- € mesačne 

   Súrodenci 

   28,- € mesačne 

    

   1 x týždenne 
   (deti do 6 rokov) 

   25,- € mesačne        

   Súrodenci 

   23,- € mesačne 

  • Kombinácie skupinových odborov a poplatkov

  •  

   Dvojkombinácia skupinových umeleckých odborov

    

   Tanec vo viacerých tanečných skupinách v Xoane 

   Dotovaní žiaci (druhá skupina v tanečnom odbore je zadarmo) 

   16,- € mesačne 

    

   Nedotovaní žiaci (25,-€ + 5,-€) 

   30,- € mesačne 

   Súrodenci 

   28,- € mesačne 

    

   Kombinácia tanečného a literárno-dramatického odboru 

   Dotovaní žiaci (16,-€ + 5,-€) 

   21,- € mesačne 

   Súrodenci 

   19,- € mesačne 

    

   Nedotovaní žiaci (25,-€ + 5,-€) 

   30,- € mesačne 

    

  • Kombinácie individuálnych odborov a poplatkov

  •  

   Dvojkombinácia spev + klavír 

    

   Základné kurzovné 17,- € + druhý odbor 10,- € 

   Dotovaní žiaci: 

   2 x týždenne 

   27,- € mesačne 

   Súrodenci 

   25,- € mesačne 

  • Kombinácia individuálnych a skupinových odborov a poplatkov

  •  

   Dvojkombinácia individuálneho a skupinového odboru

    

   Hudobný odbor + baletná akadémia 

   33,- € mesačne 

    

    

   Hudobný odbor 17,- € + tanečný / literárno-dramatický odbor 5,- € 

   Dotovaní žiaci: 

   2 x týždenne 

   22,- € mesačne 

   Súrodenci 

   20,- € mesačne 

    

   Nedotovaní  žiaci: 

   2 x týždenne 

   35,- € mesačne 

   1 x týždenne 

   30,- € mesačne 

    

    

   Trojkombinácia individuálneho a skupinových odborov

    

   Základné kurzovné 17,- € + druhý odbor 5,- € + tretí odbor 5,- € 

   Dotovaní žiaci: 

   2 x týždenne 

   27,- € mesačne 

   Súrodenci 

   25,- € mesačne 

    

   Nedotovaní  žiaci: 

   2 x týždenne 

   40,- € mesačne 

   1 x týždenne 

   35,- € mesačne 

  • Individuálna príprava na prijímacie skúšky

  •  

   Konzervatóriá a vysoké školy umeleckého zamerania

    

   Tanečný, Literárno-dramatický, Hudobný odbor: 

   Súkromné hodiny mimo vyučovania 

   10,- € / 1 hodina                

    

   Prenájom tanečnej sály 

   12,- € / 1 hodina