• Spôsoby úhrady školských poplatkov

  •  

   Internet banking - IBAN: SK72 0900 0000 0050 5204 3208 

   Poštovou poukážkou 

    

   Školné sa platí mesačne (bankovým prevodom) alebo štvrťročne (poštovou poukážkou). Možno ho zaplatiť aj za dlhšie obdobie september – december, alebo január - jún, alebo za celý školský rok. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Odpustenie školného je možné  pri predložení žiadosti a doloženého lekárskeho potvrdenia, ak žiak vymeškal vyučovanie na 1 mesiac, alebo pri odovzdaní potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi žiaka, alebo jeho zákonného zástupcu. 


   V prípade, ak školský poplatok uhrádzate prostredníctvom bankového účtu, je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka do správy pre príjemcu. Ako variabilný symbol uveďte číslo, ktoré je Vám pridelené systémom. 
   Žiadame Vás o maximálnu dôslednosť pri vypĺňaní týchto údajov. Keďže náš systém všetky platby priraďuje automaticky, tieto údaje slúžia na rozlíšenie platieb za Vaše dieťa od iných žiakov s rovnakým, či podobným menom a priezviskom. 

    

   Dotovaná umelecká výučba: Štát prispieva normovanou finančnou sumou na výučbu žiaka vo veku od 6 do 25 rokov. Rodič, alebo zákonný zástupca žiaka dáva svoj písomný súhlas o udelení dotácie, ktorú môže udeliť len 1 základnej umeleckej škole na území celého Slovenska. 

    

   Nedotovaná umelecká výučba: Štát nefinancuje normatívnym príspevkom výučbu žiaka  vo veku od 3 – 5 rokov (k 1.1.2019 dieťa muselo mať 5.rokov) a potom žiakov od 6 do 25 rokov, pretože rodič, alebo zákonný zástupca žiaka udelil svoj súhlas o udelení dotácie inej základnej umeleckej škole. Súhlas sa môže udeliť len 1 základnej umeleckej škole na území Slovenska. 

    

   Skupinová umelecká výučba: Táto výučba prebieha v tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Učiteľka / učiteľ v spolupráci s pedagogickou asistenciou vyučuje na hodine skupinu žiakov v počte od 8 detí a viac. 

    

   Individuálna umelecká výučba: Táto výučba prebieha v hudobnom odbore - Hra na hudobnom nástroji a Spev. Učiteľka / učiteľ vyučuje na hodine len 1 žiaka. 

  • Kurzy pre deti od 3 do 5 rokov - štátom nedotovaná výučba

  •  

   Tanečný Xoaňáčik 1 (3 - 4 ročné deti) 

   Xoaňáčik 1 

   14,- € mesačne 

   Súrodenci 

   12,- € mesačne 

    

   Tanečný Xoaňáčik 2 (4 - 4,5 ročné deti) 

   Xoaňáčik 2 

   14,- € mesačne 

   Súrodenci 

   12,- € mesačne 

    

   Tanečný Xoaňáčik 3 (5 - 5,5 ročné deti) 

   5-ročné nedotované deti 

   18,- € mesačne 

   Súrodenci 

   16,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Baletná príprava (4 - 5,5 ročné deti) 

   4 - 5-ročné nedotované deti 

   20,- € mesačne 

   Súrodenci 

   18,- € mesačne 

   1 x týždenne 

   14,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Hudobno-dramatická príprava (5 - 6 ročné deti) 

   5-ročné nedotované deti 

   18,- € mesačne 

   Súrodenci 

   16,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Kombinácia: tanec a baletná príprava 

   4 - 5-ročné nedotované deti

   Xoaňáčik (1 x 45minút) + Baletná príprava (1 x 45 minút) 

   28,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti

   Xoaňáčik (2 x 45minút) + Baletná príprava (1 x 45 minút) 

   16,- € mesačne 

    

   Kombinácia: tanec a hudobno-dramatická príprava (5 - 6 ročné deti) 

   5-ročné nedotované deti 

   18,- € mesačne 

   5,5-ročné dotované deti 

   16,- € mesačne 

    

   Kombinácia: tanec a gymnastický klub Elán Prievidza 

   5-ročné nedotované deti

   Xoaňáčik (2 x 45minút) + Gymnastika (1 x týždenne) 

   33,- € mesačne 

    

   5,5-ročné dotované deti

   Xoaňáčik (2 x 45minút) + Gymnastika (1 x týždenne) 

   31,- € mesačne 

  • Tanečný a Literárno-dramatický odbor / od 6 do 25 rokov

  •  

   Prípravné štúdium ZUŠ / 6 ročné deti /

   I.stupeň základného štúdia ZUŠ / od 7 do 14 rokov /

   II. stupeň základného štúdia ZUŠ / od 15 do 25 rokov /

    

   Dotovaní žiaci 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Nedotovaní žiaci 

   25,- € mesačne 

   Súrodenci 

   23,- € mesačne 

    

   Baletná akadémia (6 - 25 rokov)

   Dotovaní žiaci 

   16,- € mesačne 

   Súrodenci 

   14,- € mesačne 

    

   Nedotovaní žiaci 

   25,- € mesačne 

   Súrodenci 

   23,- € mesačne 

    

  • Hudobný odbor / od 5 do 25 rokov

  •  

   Prípravné štúdium ZUŠ / 6 ročné deti /

   I.stupeň základného štúdia ZUŠ / od 7 do 14 rokov /

   II. stupeň základného štúdia ZUŠ / od 15 do 25 rokov /

    

   Dotovaní  žiaci: 

   2 x týždenne 

   17,- € mesačne 

   1 x týždenne 

   15,- € mesačne 

   Súrodenci 

   15,- € mesačne 

    

   Nedotovaní  žiaci: 

   2 x týždenne 

   30,- € mesačne 

   Súrodenci 

   28,- € mesačne 

    

   1 x týždenne 
   (deti do 6 rokov) 

   25,- € mesačne        

   Súrodenci 

   23,- € mesačne 

  • Kombinácie skupinových odborov a poplatkov

  •  

   Dvojkombinácia skupinových umeleckých odborov

    

   Tanec vo viacerých tanečných skupinách v Xoane 

   Dotovaní žiaci (druhá skupina v tanečnom odbore je zadarmo) 

   16,- € mesačne 

    

   Nedotovaní žiaci (25,-€ + 5,-€) 

   30,- € mesačne 

   Súrodenci 

   28,- € mesačne 

    

   Kombinácia tanečného a literárno-dramatického odboru 

   Dotovaní žiaci (16,-€ + 5,-€) 

   21,- € mesačne 

   Súrodenci 

   19,- € mesačne 

    

   Nedotovaní žiaci (25,-€ + 5,-€) 

   30,- € mesačne 

    

  • Kombinácie individuálnych odborov a poplatkov

  •  

   Dvojkombinácia spev + klavír 

    

   Základné kurzovné 17,- € + druhý odbor 10,- € 

   Dotovaní žiaci: 

   2 x týždenne 

   27,- € mesačne 

   Súrodenci 

   25,- € mesačne 

  • Kombinácia individuálnych a skupinových odborov a poplatkov

  •  

   Dvojkombinácia individuálneho a skupinového odboru

    

   Hudobný odbor + baletná akadémia 

   33,- € mesačne 

    

    

   Hudobný odbor 17,- € + tanečný / literárno-dramatický odbor 5,- € 

   Dotovaní žiaci: 

   2 x týždenne 

   22,- € mesačne 

   Súrodenci 

   20,- € mesačne 

    

   Nedotovaní  žiaci: 

   2 x týždenne 

   35,- € mesačne 

   1 x týždenne 

   30,- € mesačne 

    

    

   Trojkombinácia individuálneho a skupinových odborov

    

   Základné kurzovné 17,- € + druhý odbor 5,- € + tretí odbor 5,- € 

   Dotovaní žiaci: 

   2 x týždenne 

   27,- € mesačne 

   Súrodenci 

   25,- € mesačne 

    

   Nedotovaní  žiaci: 

   2 x týždenne 

   40,- € mesačne 

   1 x týždenne 

   35,- € mesačne 

  • Individuálna príprava na prijímacie skúšky

  •  

   Konzervatóriá a vysoké školy umeleckého zamerania

    

   Tanečný, Literárno-dramatický, Hudobný odbor: 

   Súkromné hodiny mimo vyučovania 

   10,- € / 1 hodina                

    

   Prenájom tanečnej sály 

   12,- € / 1 hodina 

    

    
  • Kurzy pre dospelých

  •  

   Tanečné kurzy organizované Xoanou: 

   Jednorázový vstup 

   3,50 € 

   10-vstupová karta 

   30,- €